Sign In

THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản huyện Văn Lãng

21/11/2018

CỤC THADS TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN VĂN LÃNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Số: 396/TB-CCTHA       Văn Lãng, ngày 19. tháng 11 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
 
 
 
 

               Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn
                                tỉnh Lạng Sơn.
 
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016, để đảm bảo việc xử lý tài sản đã có quyết định kê biên cưỡng chế theo Bản án số 11/HSST ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Tân Hội, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tài sản là một chiếc xe ô tô tải BKS 37C – 12004 hiệu DONGFENG sản xuất năm 2014, nước sản xuất Trung Quốc. Đây là chiếc xe của ông Võ Văn Diện. Địa chỉ: Xóm 6 – Đại Sơn – Đô Lương – Nghệ An, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng đã kê biên cưỡng chế. Chiếc xe hiện đang được bảo quản tại bãi xe thôn Lũng Cùng - Hoàng Việt - Văn Lãng - Lạng Sơn.
3. Giá khởi điểm của tài sản: 719.000.000 đồng (Bẩy trăm mười chín triệu đồng chẵn).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá.
- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả. 
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất, báo cáo hoạt động gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
-  Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
 Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Tân Hội, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thông báo để các Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký.
Trân trọng !
 
Nơi nhận:
- Đương sự;
- VKSND huyện Văn Lãng;
- Lưu: VT, Hồ sơ THA. 
    
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
       
 
 Triệu Hoàng Phái
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: