Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

01/06/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An có 05 phòng chuyên môn và 21 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và thị xã trực thuộc.
I - LÃNH ĐẠO CỤC
1. ÔNG PHẠM QUỐC NAM, CỤC TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN.
Số điện thoại: 0238 3522558
Email: nampq.nan@moj.gov.vn
2. ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT, PHÓ CỤC TRƯỞNG
Số điện thoại: 0328 3522824
Email: viettv@moj.gov.vn
3. ÔNG NGUYỄN HOÀI AN, PHÓ CỤC TRƯỞNG
Số điện thoại: 0328 3522548
Email: annh.nan@moj.gov.vn
II - CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG:
Ông Quán Vi Hà, Chánh Văn phòng
Số điện thoại: 0238 3522956; Email: haqv.nan@moj.gov.vn
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ:
- Bà Trần Thị Thanh, Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3522112; Email: thanhtt.nan@moj.gov.vn
- Ông Lê Đình Dũng, Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3999556; Email: dungld.nan@moj.gov.vn
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN:
- Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3522871; Email: congnv.nan@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Hồng Trung, Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3522599; Email: trungnh.nan@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3522599; Email: haint.nan@moj.gov.vn
4. PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:
- Ông Phan Sỹ Hùng, Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3522813; Email: hungps.nan@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị An, Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0238 3522813; Email: annt.nan@moj.gov.vn
5. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:
Ông Nguyễn Văn Thảo, Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0238 3522546; Email: thaonv.nan@moj.gov.vn
III. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ VINH:
- Ông Đặng Văn Hải, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 8902667; Email: haidv.nan@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0974 338337; Email: dungnn.nan@moj.gov.vn
- Ông Phan Trọng Tài, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3598762; Email: taipt.nan@moj.gov.vn
2. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ CỬA LÒ:
- Ông Nguyễn Hữu Lâm, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 8978989; Email: lamnh.nan@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0945 520487; Email: trangnt.nan@moj.gov.vn
3. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯNG NGUYÊN:
- Ông Phan Anh Tú, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3821180; Email: tupa.nan@moj.gov.vn
- Ông Hoàng Văn Long, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3821180; Email: longhv.nan@moj.gov.vn
- Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3821180; Email: tuanla.nan@moj.gov.vn
4. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NAM ĐÀN:
- Ông Nguyễn Trọng Biên, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3822171; Email: biennt.nan@moj.gov.vn
- Bà Lê Thị Hoài, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0978622793; Email: hoailt.nan@moj.gov.vn
5. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGHI LỘC:
- Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0912 574 498; Email: hunghm.nan@moj.gov.vn
- Ông Hoàng Quốc Dũng, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0915 412 556; Email: dunghq.nan@moj.gov.vn
- Ông Cao Trần Thanh, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0985 036 568Email: thanhct.nan@moj.gov.vn
6. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DIỄN CHÂU:
Ông Phạm Tuấn Cương, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 6342688; Email: cuongpt.nan@moj.gov.vn
7. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUỲNH LƯU:
- Ông Cao Cự Hùng, Quyền Chi cục trưởng
Số điện thoại: 094 972789; Email: hungcc.nan@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 094 1262662; Email: binhnt.nan@moj.gov.vn
8. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ HOÀNG MAI:
- Ông Trần Đình Tình, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 094 5546696; Email: tinhtd.nan@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0169 2700102; Email: vannt.nan@moj.gov.vn
9. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGHĨA ĐÀN:
- Ông Nguyễn Quốc Đức, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3881884; Email: ducnq.nan@moj.gov.vn
- Ông Hoàng Danh Trung, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 094 1262662; Email: trunghd.nan@moj.gov.vn
10. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ THÁI HÒA:
- Ông Phạm Văn Châu, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0388 881492; Email: chaupv.nan@moj.gov.vn
- Ông Trần Thọ Tuấn, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 094 2055642; Email: tuantt.nan@moj.gov.vn
11. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QÙY HỢP:
- Ông Quán Vi Xuân, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 02383 983136; Email: xuanqv.nan@moj.gov.vn
- Bà Hồ Thị Hoa, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 098 7173387; Email: hoaht.nan@moj.gov.vn
12. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUỲ CHÂU:
- Ông Nguyễn Kỳ Sơn, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 02383 892293; Email: sonnk.nan@moj.gov.vn
- Ông Lang Văn Kim, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 098 7836791; Email: kimlv.nan@moj.gov.vn
13. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUẾ PHONG:
- Ông Ngô Thái Sơn, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 02383 885145; Email: sonnt.nan@moj.gov.vn
- Ông Trần Văn Long, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 4553595; Email: longtv.nan@moj.gov.vn
14. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN KỲ:
- Ông Nguyễn Đức Tình, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 098 2082838; Email: tinhnd.nan@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Mai Long, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 6449557; Email: longnm.nan@moj.gov.vn
15. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN THÀNH:
- Ông Võ Văn Khâm, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 097 8310497; Email: khamvv.nan@moj.gov.vn
- Ông Trần Văn Giang, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 4243928; Email: giangtv.nan@moj.gov.vn
16. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH CHƯƠNG:
- Ông Nguyễn Văn Quyên, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0166 8625498; Email: quyennv.nan@moj.gov.vn
- Ông Mai Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 4243928; Email: haimt.nan@moj.gov.vn
17. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐÔ LƯƠNG:
- Ông Đặng Quang Hưng, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 5050639; Email: hungdq.nan@moj.gov.vn
18. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ANH SƠN:
- Ông Trần Ngọc Hảo, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 3479456; Email: haotn.nan@moj.gov.vn
- Ông Phan Hồng Thắng, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 097 9566801; Email: thangph.nan@moj.gov.vn
19. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CON CUÔNG:
- Ông Vi Văn Nhung, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3730902; Email: nhungvv.nan@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Nhã, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0238 3730902; Email: nhant.nan@moj.gov.vn
20. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG:
- Ông Lâm Văn Dũng, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 5488825; Email: dunglv.nan@moj.gov.vn
- Ông Trần Đình Phước, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0124 8305999; Email: phuoctd.nan@moj.gov.vn
21. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KỲ SƠN:
- Ông Nguyễn Văn Sơn, Chi cục trưởng
Số điện thoại: 091 5229998; Email: sonvn.nan@moj.gov.vn
- Ông Mùa Bá Hùa, Phó Chi cục trưởng
Số điện thoại: 0168 6380252; Email: huamb.nan@moj.gov.vn