Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

05/01/2018

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Công văn số 180/CĐVC ngày 10/11/2017 của Công đoàn viên chức Nghệ An về việc tổ chức Hội nghị CBCC năm 2018. Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An.
 
Đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.
 
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Cục;
đồng chí Phạm Quốc Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Thủ trưởng cơ quan Cục báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của đơn vị.

Báo cáo đã khẳng định rõ: trong năm 2017 Cục THADS tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục những tồn tại hạn chế của những năm trước; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt và vượt 7/7 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 đề ra, nổi bật đó là: Đã tích cực tham mưu tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác THADS nói riêng và hoạt động của ngành THADS tỉnh nói chung; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở Cục tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản hoàn thiện, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết quả thi hành án dân sự theo thẩm quyền đều vượt cả 04 chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; nội bộ đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật được duy trì, phát huy tốt.
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, báo cáo nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung đẩy mạnh THADS ngay từ đầu năm để đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác THADS; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; chú trọng hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp.
Ngoài những ưu điểm nổi bật đã đạt được, đồng chí cũng đã đề cập đến một số vấn đề còn tồn tại cần được nhận diện rõ để khắc phục kịp thời và tiếp tục cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong năm 2018.
 
Đồng chí Phạm Quốc Nam - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Cục báo cáo tổng kết
phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Có thể đánh giá, năm 2017 do triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua nên các cơ quan đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017, đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, là một trong 24 đơn vị xuất sắc nhất toàn quốc.
Hội nghị cũng đã được nghe một số báo cáo như: Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo công khai tài chính năm 2017, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công cơ quan và Quy chế chi tiêu nội bộ.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xung quanh những hoạt động trong năm 2017 và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…
 
 Đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của Cục THADS tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo một số nội dung: trong năm 2018 cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức nhằm tạo động lực phấn đấu trong công việc; phát huy trách nhiệm vai trò của người đứng đầu; tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục hoạt động, giám sát đạt hiệu quả...
Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.
Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo Cục đã tiến hành trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong năm 2017, đồng thời ký Giao ước thi đua năm 2018 với Ban Chấp hành Công đoàn nhằm tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác năm 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lê Thị Huyền Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: