Sign In

Niêm yết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự

15/10/2015

Ngày 26/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1557/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo quyết định trên, cấp Trung ương có 11 thủ tục hành chính, cấp Tỉnh có 25 thủ tục hành chính, cấp Huyện có 24 thủ tục hành chính để cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan phải thực hiện; đồng thời bãi bỏ 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự được ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-BTP ngày 31/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các tin đã đưa ngày: