Sign In

Cơ cấu tổ chứcCục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

29/04/2020

I. BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông: Phạm Xuân Túy
- Chức vụ: Cục trưởng
- Số điện thoại: 094.912.9079
- Email: tuypx.nbh@moj.gov.vn
3. Ông: Vũ Đức Am
- Chức vụ: Phó Cục trưởng
- Số điện thoại: 097.324.2757
- Email: amvd.nbh@moj.gov.vn
3. Ông: Lê Ngọc Hưng
- Chức vụ: Phó Cục trưởng
- Số điện thoại: 0912.338.698
- Email: hungln.nbh@moj.gov.vn
4. Ông: Lại Thế Anh
- Chức vụ: Phó Cục trưởng
- Số điện thoại: 0982.981.180
- Email: anhlt@moj.gov.vn
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng
- Chánh Văn phòng: bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
2. Phòng Tổ chức - Cán bộ
- Trưởng phòng: Ông Mai Văn Hoan
3. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án
- Trưởng phòng: Ông Giang Công Thủy
- Phó trưởng phòng: Bà Trương Thị Hường
4. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Trưởng phòng: Ông Giang Văn Minh
- Phó trưởng phòng: Ông Lê Anh Tú
III. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan
- Chi cục trưởng: Ông Hoàng Khắc Toản
+ Số điên thoại: 091.583.4849
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn
- Chi cục trưởng: Ông Vũ Tiến Dũng
+ Số điện thoại: 090.481.1819
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư
- Chi cục trưởng: Ông Hoàng Xuân Sơn
+ Số điện thoại: 0303.504.300
4. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình
- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Tuấn
+ Số điện thoại: 0917.407.858
5. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp
- Chi cục trưởng: Ông Phạm Hồng Hà
+ Số điện thoại: 0932.277.628
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô
- Chi cục trưởng: Ông Phạm Xuân Tường
+ Số điện thoại: 078.919.6979
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh
- Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thập Lương
+ Số điện thoại: 0943.672.850

8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn
- Chi cục trưởng: Bà Trần Thị Ngọt
+ Số điện thoại: 0915.330.376