Sign In

Cơ cấu tổ chứcCục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

01/02/2023

I. BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ: Phó cục trưởng phụ trách
- Số điện thoại: 091.740.7858
- Email: tuannv.nbh@moj.gov.vn
3. Ông: Lê Ngọc Hưng
- Chức vụ: Phó Cục trưởng
- Số điện thoại: 088.858.6363
- Email: hungln.nbh@moj.gov.vn
3. Ông: Lại Thế Anh
- Chức vụ: Phó Cục trưởng
- Số điện thoại: 0982.981.180
- Email: anhlt@moj.gov.vn
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng
- Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Tài Tuấn
2. Phòng Tổ chức - Cán bộ
- Trưởng phòng: Ông Mai Văn Hoan
3. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án
- Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Phó trưởng phòng: Bà Trương Thị Hường
4. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Trưởng phòng: Ông Giang Văn Minh
- Phó trưởng phòng: Ông Lê Anh Tú
III. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan
- Chi cục trưởng: Ông Bùi Văn Xuân
+ Số điên thoại: 094.894.6356
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn
- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ánh Ngọc
+ Số điện thoại: 091.688.8121
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư
- Chi cục trưởng: Ông Hoàng Xuân Sơn
+ Số điện thoại: 0303.504.300
4. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình
- Chi cục trưởng: Ông Giang Công Thủy
+ Số điện thoại: 091.243.2351
5. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp
- Chi cục trưởng: Ông Phạm Hồng Hà
+ Số điện thoại: 0932.277.628
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô
- Chi cục trưởng: Ông Phạm Xuân Tường
+ Số điện thoại: 078.919.6979
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Khánh
- Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thập Lương
+ Số điện thoại: 0943.672.850

8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn
- Chi cục trưởng: Bà Trần Thị Ngọt
+ Số điện thoại: 0915.330.376