Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn: Chủ động học tập, nghiên cứu Luật Thi hành án dân sự sửa đổi.

07/07/2015

 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Mặc dù đến nay Chính phủ và các ngành Trung ương chưa ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành theo quy định của Luật song để chủ động thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu về quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn đã tranh thủ thời gian tổ chức cho cán bộ công chức nghiên cứu, quán triệt toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 25/11/2014, vào buổi sáng thứ 2 và chiều thứ 6 hàng tuần. Đặc biệt tập trung quán triệt và thống nhất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật tại các khoản 18, 19, 27, 49 Điều 1, khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
          Chính vì thế khi Luật có hiệu lực, việc tổ chức thực hiện ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn rất thuận lợi, không bị lúng túng, một số đề nghị và yêu cầu của đương sự đã được đáp ứng kịp thời. 

Tác giả ảnh: Vũ Dũng
Theo Hoàng Long

Các tin đã đưa ngày: