Từ khóa
Ngày ban hành
 • Thông tư 09/2015/TT-BTP

  Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

  26/06/2015

  10/08/2015

 • Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA

  Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội

  31/12/2013

  20/02/2014

 • Luật 64/2014/QH13

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  25/11/2014

  01/07/2015

 • Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN

  Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

  14/01/2014

  01/03/2014

 • Nghị định 125/2013/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  14/10/2013

  01/12/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 74/2009/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

  09/09/2009

  01/11/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 58/2009/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  13/07/2009

  24/08/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

  27/11/2008

  29/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ