Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN

01/07/2015

I. LÃNH ĐẠO
 
1. CỤC TRƯỞNG
   - Ông Trần Văn Hiếu
 
 
 2. PHÓ CỤC TRƯỞNG
   - Bà Ngô Thị Khoa   
   - Ông Lê Hữu Hồng

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
    1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
    2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trần Thanh Hải
PHÓ PHÒNG
- Bà Trịnh Thị Phương Loan
    3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
           
TRƯỞNG PHÒNG
           
- Ông Trần Mạnh Đức
    4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đỗ Văn Hùng
PHÓ PHÒNG

- Ông Dương Văn Nam
 
III. 07 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
    1. Chi cục THADS thành phố Phan Rang
    2. Chi cục THADS huyện Thuận Bắc
    3. Chi cục THADS huyện Thuận Nam
    4. Chi cục THADS huyện Ninh Sơn
    5. Chi cục THADS huyện Ninh Phước
    6. Chi cục THADS huyện Ninh Hải
    7. Chi cục THADS huyện Bác Ái