Sign In

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải) (28/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Phan Thị Tám. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 131/TB-CCTHADS ngày 28/02/2024 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: