Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 904/TB-CCTHADS ngày 20/05/2024 (20/05/2024)

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ 20, diện tích 112,5m2, địa chỉ thửa đất tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 031112, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 06999 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 24/7/2017 cho ông Ngô Đắc Thời, bà Biện Thị Lý. Ngày 27/11/2018 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Gia Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh.
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ 19, diện tích 82,5m2, địa chỉ thửa đất tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ số AI 821557, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00681 do UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 03/7/2007 cho ông Nguyễn Văn Kiệm, bà Trần Thị Tư. Ngày 28/1/2008 xác nhận chuyển nhượng cho ông Ngô Đắc Thời, bà Biện Thị Lý. Ngày 27/11/2018 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Gia Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 899/TB-CCTHADS ngày 17/05/2024 (20/05/2024)

Quyền sử dụng thửa đất số 514, tờ bản đồ địa chính số 40, diện tích 90mở tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng có số phát hành: CX 328145; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 01074 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/6/2020. Đứng tên chủ sử dụng là ông Bùi Trung Kiên và bà Lê Thị Nhung.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 899/TB-CCTHADS ngày 17/05/2024 (20/05/2024)

Quyền sử dụng thửa đất số 514, tờ bản đồ địa chính số 40, diện tích 90mở tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng có số phát hành: CX 328145; số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 01074 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/6/2020. Đứng tên chủ sử dụng là ông Bùi Trung Kiên và bà Lê Thị Nhung.
Các tin đã đưa ngày: