Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC

27/07/2015

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM

I. LÃNH ĐẠO CỤC

        1. CỤC TRƯỞNG 
Đồng chí: Lê Văn Chương
Email: chuonglv.qnm@moj.gov.vn

2. PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đồng chí: Hoàng Minh Đông
Email: donghm.qnm@moj.gov.vn


2. PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đồng chí: Mai Văn Sang
Email: sangmv.qnm@moj.gov.vn
 
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG  
Đồng chí: Trần Thị Xuân Diệu
Email: dieuttx.qnm@moj.gov.vn


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đồng chí: Nguyễn Đại Dương
Email: duongnd.qnm@moj.gov.vn2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Huỳnh Ngọc Tân
Email: tanhn.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đồng chí: Nguyễn Thị Sương
Email: suongnt.qnm@moj.gov.vn

 
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ & TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Trần Phước Đức
Email: donghm.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đồng chí: Hoàng Hoài Phi
Email: phihh.qnm@moj.gov.vn

4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Nguyễn Lê Hội
Email: hoinl.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


5. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Phạm Thị Kim Cúc
Email: cucptk.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Uyên
Email: uyenntm.qnm@moj.gov.vn

 
III. CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC
 
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ

2. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An

3. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước

7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My

8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Trà My

9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Giang

10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang

11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang

12. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn

13. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn

14. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Sơn

15. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình

16. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên

17. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc

18. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức