Sign In

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”

17/05/2017

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Kế hoạch số 557/KH-TCTHADS ngày 17/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017, căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát động tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan trong Hệ thống THADS phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu
Tạo động lực, động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan trong Hệ thống THADS phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
2. Phạm vi, đối tượng
2.1. Phạm vi: Toàn quốc
2.2. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân trong Hệ thống tổ chức THADS.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung
1.1. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về THADS, trong đó chú trọng các nội dung:
+ Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân;
+ Phân công cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn làm công tác tiếp công dân;
+ Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện việc tiếp công dân theo quy định, tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; khi tiếp dân phải có thái độ, cư xử đúng mực, lắng nghe, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân; không được có thái độ hách dịch, thách thức, gây khó khăn cho người dân;
+ Tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác thi hành án dân sự. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch tiếp công dân phù hợp, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, trường hợp cần thiết cử cán bộ tiếp công dân đến tại cơ sở;
+ Nâng cao chất lượng kiểm tra công tác tiếp công dân, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm của công chức tiếp công dân được phát hiện trong quá trình tiếp dân;
1.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quy định tạm thời tiêu chí khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện..
1.3. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong THADS, trong đó chú trọng:
+ Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với đơn vị mà Thủ trưởng chưa phát huy được vai trò của  người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết chưa quyết liệt và còn nhiều thiếu sót; có nhiều khiếu nại, tố cáo vượt cấp và khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài;
 + Phát huy tối đa hiệu quả việc đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với người khiếu nại, tố cáo đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, gay gắt, xử lý kịp thời triệt để từ cấp Chi cục;
+ Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, thời hạn;
+ Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Quá trình thực hiện, nếu phát hiện có sai sót, bất hợp lý, thì phải quyết tâm điều chỉnh, sửa sai có phương án giải quyết khác để bảo đảm quyền lợi của công dân, chấm dứt khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo.
2. Thời hạn: Từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 30/9/2017.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu
3.1. Khen thưởng của Tổng cục: Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ sở của Tổng cục xem xét, tổng hợp thành tích của các địa phương trong phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo” vào thành tích cả năm để xếp hạng và bình xét khen thưởng của đơn vị năm 2017.
 3.2. Khen thưởng của Cục trưởng Cục THADS
Cục trưởng Cục THADS xem xét, tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân các đơn vị trực thuộc (chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể do Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định).
III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ sở của Tổng cục
- Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào, bảo đảm phong trào được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, đúng hướng, thiết thực và có hiệu quả.
- Sơ kết, tổng kết, đề xuất với Tổng Cục trưởng nhân rộng điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng trào thi đua.
Văn phòng Tổng cục giúp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ sở của Tổng cục thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
2. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung phong trào thi đua, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức phát động thi đua chuyên đề nêu trên trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch THADS phát động phong trào thi đua chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”. Tổng cục yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục THADS các địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Tổng cục (điện thoại 0462739596) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Các tin đã đưa ngày: