Sign In

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án

23/09/2022

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Điều này được thể hiện bằng các văn bản như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”, các bộ luật và văn bản hướng dẫn. Trên cơ sở đó, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh luôn chú trọng đến công tác này và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và để áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về tiếp công dân trên địa bàn, Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-CTHADS ngày 11/3/2020, ban hành Quy trình tiếp công dân tại các cơ quan THADS tỉnh và Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” trong hoạt động THDAS, để tạo hành lang pháp lý áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.
Trên cơ sở đó, công tác tiếp công dân ngày càng đi vào nền nếp, 100% thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân định kỳ, lịch tiếp công dân được công khai trên Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh và niêm yết tại nơi tiếp công dân. Bên cạnh đó, công tác giải quyết KNTC được tăng cường về cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. 
Tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC trong 10 tháng năm 2022 cho thấy, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, trong việc tiếp công dân, các cơ quan THADS trên địa bàn tiếp 55 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thi hành án, lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn đã tiếp 45 lượt công dân đến địa điểm tiếp công dân để KNTC, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, tương đương với 34 vụ việc, đã giải quyết dứt điểm 30 việc, đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết 04 việc.
Về giải quyết KNTC, các cơ quan THADS trên địa bàn nhận tổng số 29 đơn (trong đó có 16 đơn khiếu nại và 13 đơn tố cáo, có 02 đơn trùng nội dung và 01 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan khác). Hiện nay, các cơ quan THADS đã giải quyết 14 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan THADS đã thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật.   
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn có cơ quan THADS nắm tình hình một số vụ việc KNTC chưa chính xác, chưa kịp thời trong chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp xảy ra; chưa tập trung để giải quyết nội dung cơ bản. Có một số vụ việc kết luận chưa chặt chẽ, chưa nêu cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân để có hình thức xử lý phù hợp, công tác tiếp công dân đôi khi còn bị động, lúng túng, hiệu quả còn hạn chế.
Tại thời điểm hiện tại, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh không có vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, tình hình KNTC về THADS trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng vì các vụ việc thi hành án ngày càng nhiều, tính chất, mức độ thi hành phức tạp hơn, nhất là các vụ việc liên quan đến kê biên, cưỡng chế, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án.
Để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả và giải quyết KNTC dứt điểm, không phát sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài, thời gian tới, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Trước hết, lãnh đạo Cục THADS tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan THADS nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. Công chức được giao giải quyết KNTC cần đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận, xử lý.
Người đứng đầu cơ quan THADS phải nắm chắc tình hình, xác định nguyên nhân phát sinh KNTC; xem xét đầy đủ các yếu tố pháp lý và tình hình thực tế để có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, khách quan, thấu tình, đạt lý, đồng thời có trách nhiệm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và công khai bằng các hình thức phù hợp theo quy định.
Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân cũng cần thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan THADS, công chức THADS phải thống nhất trong xử lý, giải quyết, phát ngôn, tuyên truyền, vận động, giải thích các vụ việc KNTC, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.


Theo https://baothainguyen.vn

Các tin đã đưa ngày: