Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Kim Ngân (CHV Phạm Văn Tâm) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Kim Ngân (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 67/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá và thực hiện thẩm định giá lại tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH SXCB Nông sản Cát Tường (CHV Trương Thị Kim Quyên) (24/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá và thực hiện thẩm định giá lại tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH SXCB Nông sản Cát Tường (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 56/TB-CCTHADS ngày 24/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Lạc-Nguyễn Thị Chỉ (CHV Trương Phi Hùng) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Lạc-Nguyễn Thị Chỉ (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 65/TB-THADS ngày 17/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Đồng Hải (CHV Nguyễn Văn Trọn) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Đồng Hải (CHV Nguyễn Văn Trọn). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 68/TB-CCTHADS ngày 21/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Dung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Dung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 136/TB-CCTHADS ngày 21/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Văn Thanh (CHV Nguyễn Ngọc Phương) Chấp hành viên Chi cục Thi (17/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phan Văn Thanh (CHV Nguyễn Ngọc Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 121/TB-THADS ngày 17/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHHSXCBNS Cát Tường (CHV Trương Thị Kim Quyên) (17/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHHSXCBNS Cát Tường (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 42/TB-CCTHADS ngày 17/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Dung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Dung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 119/TB-CCTHADS ngày 16/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Dương Kim Thủy (CHV Trần Văn Viên) (13/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Dương Kim Thủy (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 19/TB-CCTHADS ngày 13/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: