Sign In

Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 43/TB-CCTHADS ngày 02/02/2023” (CHV Đoàn Văn Phong) (03/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 43/TB-CCTHADS ngày 02/02/2023 của Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức (CHV Nguyễn Hoài Ân) (30/01/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Hoàng Kiêng (CHV Phạm Văn Tâm) (29/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lê Hoàng Kiêng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 81/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Huỳnh Văn Chính (CHV Nguyễn Phạm Đan Thuỳ) (29/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Huỳnh Văn Chính. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 188/TB-CCTHADS ngày 29/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tol (CHV Phạm Văn Phi) (26/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tol. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 52/TB-CCTHADS ngày 26/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức (CHV Nguyễn Hoài Ân) (22/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Huỳnh Văn Chính (CHV Nguyễn Phạm Đan Thuỳ) (21/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Huỳnh Văn Chính. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức (CHV Nguyễn Hoài Ân) (16/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 157/TB-CCTHADS ngày 16/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ bà Phạm Thị Diễm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 139/TB-CCTHADS ngày 12/12/2022 (CHV Bùi Thị Mến) (12/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự . Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 139/TB-CCTHADS ngày 12/12/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự (02 vụ). Gồm: vụ bà Mai Thị Thuỳ Dung và vụ ông Mai Phát Đạt (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga) (06/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự (02 vụ). Gồm: vụ bà Mai Thị Thuỳ Dung và vụ ông Mai Phát Đạt. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 25/TB-CCTHADS và Thông báo số 26/TB-CCTHADS cùng ngày 02/12/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: