Sign In

Cán bộ, công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân tích cực “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

28/09/2017

Cán bộ, công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân tích cực “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
          Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân đã tiến hành triển khai quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị nắm và thực hiện, từ đó đơn vị đã có những chuyển biến bước đầu tích cực. Cán bộ, công chức trong đơn vị dần có sự sâu sắc trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng trở lên tự giác và thường xuyên hơn,…Đó là cơ sở để Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. 

          Để việc học tập ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu hơn, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân tiếp tục đẩy mạnh thường xuyên và nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ như sau:

          Một là, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là Lãnh đạo đơn vị và trong Chi uỷ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ, trở thành tấm gương để mọi người noi theo; Không ngừng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, có tư duy sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí cao giữa tập thể Lãnh đạo đơn vị với Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ  công tác hàng năm theo Kế hoạch của đơn vị, của cấp trên,  gắn với với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  


 
          Hai là, thường xuyên nắm bắt và xử lý tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

          Ba là, chú trọng tạo nguồn lựa chọn người ưu tú để kết nạp vào Đảng, giáo dục rèn luyện, phân công quản lý đảng viên, đánh giá, phát triển đảng viên và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và toàn đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng ở mỗi thời kỳ cách mạng. Làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức trong đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong cơ quan.

          Bốn là, mỗi cán bộ, công chức không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng để không bị sức ép từ bên ngoài hoặc cám dỗ của các lợi ích vật chất thao túng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Không ngừng học hỏi, nghiên cứu, cập nhật văn bản pháp luật, nhất là những văn bản liên quan trong công tác thi hành án dân sự để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

          Năm là, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai các kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị; thường xuyên nắm bắt và yêu cầu cán bộ, công chức báo cáo việc thực hiện các nội dung đã đăng ký làm theo để có đánh giá, phát huy những ưu điểm, uốn nắn những hạn chế nhằm đưa hiệu quả cuộc vận động đạt kết quả tốt.

          Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan trong công tác thi hành án dân sự. Đó là phải tăng cường sự phối hợp liên ngành, phải thấm nhuần tư tưởng thực thi pháp luật là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành có liên quan. Do đó, phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trên cơ sở chức năng của từng ngành.

          Với những giải pháp nêu trên, tập thể cán bộ, công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Tân cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành đạt vừa vượt chỉ tiêu mà Tổng cục thi hành án dân sự và Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã giao cho đơn vị trong năm 2017, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH TÂN

Các tin đã đưa ngày: