Sign In

Quyết định - Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự - 440/QĐ-TCTHADS ngày 31/5/2022 - Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp)

05/06/2022

Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định nội dung, hình thức báo cáo; các loại báo cáo; kỳ báo cáo; đề cương báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo trong Hệ thống thi hành án dân sự. 
2. Quy định này không áp dụng đối với các chế độ báo cáo sau: 
a) Chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; 
b) Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước; 
c) Chế độ báo cáo về công tác tài chính, xây dựng cơ bản.
 
Đối tượng áp dụng 
Quy định này được áp dụng đối với Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự); Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 
Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo 
1. Việc thực hiện báo cáo bảo đảm đúng thẩm quyền và các yêu cầu cụ thể theo Quy định này. 
2. Thông tin, số liệu, nội dung báo cáo phải kịp thời, toàn diện, chính xác, minh bạch, khách quan, rõ ràng, thống nhất. 
3. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện báo cáo
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: