Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương VII, khóa XII của Đảng

27/07/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt  Nghị quyết hội nghị Trung ương VII, khóa XII của Đảng

Ngày 27/7/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương VII, khóa XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La đã trực tiếp phổ biến những nội dung cơ bản của của các Nghị quyết tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có: lãnh đạo Cục, trưởng, phó các Phòng chuyên môn và công chức, người lao động thuộc Cục.

            Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó cục trưởng Cục THADS đã giới thiệu một số điểm chính của Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

               Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục yêu cầu các đồng chí công chức và người lao động  tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương VII, khóa XII bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cá nhân để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

 

  Lê Thị Hải Thương
Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: