Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN

01/07/2015

I. LÃNH ĐẠO CỤC 
1. Cục trưởng 
Ông Dương Văn Cúc
2. Phó Cục trưởng
- Ông Nguyễn Văn Duyệt
- Ông Cao Hoàng Tuân

II. CÁC TỔ CHỨC THUỘC CỤC
1. Văn phòng
1.1. Chánh văn phòng
Bà Hoàng Thị Phương
1.2. Phó Chánh văn phòng
- Bà Trần Thị Vân Anh
1.3. Kế toán 
- Ông Hà Sơn Hải - Kế toán nghiệp vụ
- Bà Nông Thị Thảo - Kế toán hành chính
2. Phòng Tổ chức cán bộ
2.1. Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hải
2.2. Phó Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Thiều Hoa
3. Phòng Nghiệp vụ
3.1. Trưởng phòng: Ông Dương Đức Thanh
3.1. Phó trưởng phòng: Ông Đinh Văn Doanh
4. Phòng Kiếm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
4.1. Phó Trưởng phòng - phụ trách Phòng: Ông Trần Hữu Việt
4.1. Phó Trưởng phòng: Bà Dương Thị Tho
III. CÁC CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC:
1. Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn
2. Chi cục THADS huyện Ba Bể
3. Chi cục THADS huyện Bạch Thông
4. Chi cục THADS huyện Chợ Đồn
5. Chi cục THADS huyện Chợ Mới 
6. Chi cục THADS huyện Na Rì
7. Chi cục THADS huyện Ngân Sơn
8. Chi cục THADS huyện Pác Nặm