Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỪ NGÀY 01/01/2024

01/01/2024

 
LÃNH ĐẠO CỤC
Số TT Họ và tên Chhức vụ Số điện thoại
02913.959353
01 Lê Quốc Minh Cục trưởng Máy lẽ: 117
02 Liêu Tấn Công Phó Cục trưởng Máy lẽ: 113
03   Phó Cục trưởng Máy lẽ: 106
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
I. Văn phòng
Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Nguyễn Hải Đăng Chánh Văn phòng Máy lẽ: 
02 Nguyễn Thị Loan Thảo Phó Chánh Văn phòng Máy lẽ: 123
II. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Trần Thị Trúc Linh Trưởng phòng Máy lẽ: 105
02 Lê Văn Út Tỏa Phó trưởng phòng  
III. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo
Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Nguyễn Quốc Quy Phó Trưởng phòng Máy lẽ: 109
IV. Phòng Tổ chức cán bộ
Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Huỳnh Thanh Thảo Phó trưởng phòng phụ trách Máy lẽ: 124
 
 
CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN TRỰC THUỘC
Số TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Chi cục Thi hành án dân sự TP.Bạc Liêu Lê Thanh Nhân Chi cục trưởng 0291.3821506
   
Huỳnh Quang Tấn Phó Chi cục trưởng
Liên Xiếu Hua Phó Chi cục trưởng
02 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Bình Nguyễn Hữu Thẳng Chi cục trưởng 0291.3880286
Nguyễn Hoàng Tân Phó Chi cục trưởng
Trần Quốc Cường Phó Chi cục trưởng
03 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi Nguyễn Thị Chi Chi cục trưởng 0291.3735079
Phạm Văn Cường Phó Chi cục trưởng
Lê Văn Thức Phó Chi cục trưởng
04 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giá Rai Lê Minh Phước Phó Chi cục trưởng phụ trách 0291.3850189
Nguyễn Minh Đương Phó Chi cục trưởng
  Phó Chi cục trưởng
05 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long Lê Ngọc Hà Chi cục trưởng 0291.3864317
  Phó Chi cục trưởng
  Phó Chi cục trưởng
06 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân Nguyễn Văn Thiện Chi cục trưởng 0291.3876642
Trần Hoàng Duy Phó Chi cục trưởng
Trần Thanh Tiền Phó Chi cục trưởng
07 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hải Trịnh Văn Thuần Phó Chi cục trưởng phụ trách 0291.3844393
Trần Văn Lầu Phó Chi cục trưởng