Sign In

Khiếu nại, giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự và điểm mới về thời hạn giải quyết khiếu nại trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014 (09/09/2015)

Khiếu nại là một trong các quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận trong văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao như Hiến pháp, luật. Điều 30 Hiếp pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. 

Phân biệt quy định của pháp luật về vấn đề “Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án” để ban hanh Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án hay ban hành Quyết định hoãn thi hành án (10/08/2015)

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015. Việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Sau đây là một nội dung cụ thể, rất dễ xảy ra việc áp dụng pháp luật không thống nhất được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44a và điểm b khoản 1 Điều 48 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự....
Các tin đã đưa ngày: