Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

01/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
- Ông Nguyễn An Ly
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
- Ông Nguyễn Chí Hoan
- Ông Nguyễn Bá Bình
- Ông Nguyễn Đắc Hùng
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lương Minh Tuấn
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Lê Thị Hằng
- Ông Nguyễn Tùng Giang
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyên Hoài Phương
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Nghiêm Nhân Viễn
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
- Ông Khúc Thành Dũng - Trưởng Phòng
- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Phó Trưởng phòng
- Bà Nguyễn Thi Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Ông Đỗ Đăng Hợp - Trưởng phòng
- Ông Hoàng Đắc Toàn - Phó phòng
IV. CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC
1. Chi cục THADS TP Bắc Ninh

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Chi cục Trưởng
- Ông Lê Quốc Tráng - Phó Chi cục trưởng
- Ông Lê Nho Luận - Phó Chi cục trưởng
2. Chi cục THADS Thị xã Từ Sơn
- Ông Chu Văn Thỏa - Chi cục Trưởng
- Ông Đỗ Hùng Cường - Phó Chi cục trưởng
- Ông Ngô Đức Tuyên - Phó Chi cục trưởng
3. Chi cục THADS Huyện Tiên Du
- Ông Đào Đức Mạnh  - Chi cục Trưởng
- Ông Nguyễn Tiến Lực - Phó Chi cục trưởng
4. Chi cục THADS huyện Yên Phong
- Ông Lê Đăng Đào - Chi cục Trưởng
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chi cục trưởng
- Ông Nguyễn Công Diễn- Phó Chi cục trưởng
5. Chi cục THADS huyện Quế Võ
- Ông Cung Văn Tám - Chi cục Trưởng
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Chi cục trưởng
- Ông Nguyễn Đại Nghĩa - Phó Chi cục trưởng
6. Chi cục THADS huyện Thuận Thành
- Ông Nguyễn Thế Cung - Chi cục Trưởng
- Ông Nguyễn Khắc Lâm - Phó Chi cục trưởng
7. Chi cục THADS huyện Gia Bình
- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chi cục Trưởng
- Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Chi cục trưởng
- Ông Đỗ Hải Huân - Phó Chi cục trưởng
8. Chi cục THADS huyện Lương Tài
- Ông Trần Gia Long - Q.Chi cục Trưởng