Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

01/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
- Ông Nguyễn Chí Hoan - ĐT: 0915.174.113  E- Mail: hoannc.bnh@moj.gov.vn
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
- Ông Nguyễn Bá Bình - ĐT:: 0949.933.555  E- Mail: binhnb.bnh@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Đắc Hùng - ĐT: 0912.330.414 E- Mail: hungnd.bnh@moj.gov.vn
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lương Minh Tuấn - ĐT: 0914.969.989 E- Mail: tuanlm.bnh@moj.gov.vn
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Nguyễn Tùng Giang - ĐT: 02413.500.666 E- Mail: giangnt.bnh@moj.gov.vn
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nghiêm Nhân Viễn - ĐT: 0968.128.158 E- Mail: viennn.bnh@moj.gov.vn
CÁC PHÓ PHÒNG

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
- Ông Khúc Thành Dũng - Trưởng Phòng ĐT: 0989.369.569 E- Mail: dungkt.bnh@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Phó Trưởng phòng ĐT: 0912.554.505 E- Mail: thangnd.bnh@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thi Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng ĐT: 0915.174.414 E- Mail:tamntt.bnh@moj.gov.vn
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Ông Đỗ Đăng Hợp - Trưởng phòng ĐT: 0904.411298 E- Mail: hopdd.bnh@moj.gov.vn
- Ông Hoàng Đắc Toàn - Phó phòng ĐT: 0915.379.492 E- Mail: toannd.bnh@moj.gov.vn
IV. CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC
1. Chi cục THADS TP Bắc Ninh

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Chi cục Trưởng ĐT: 0915.807.377 E- Mail: tiennv.bnh@moj.gov.vn
- Ông Lê Quốc Tráng - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0974.345.150 E- Mail: tranglq.bnh@moj.gov.vn
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Chi cục trưởng ĐT : 0912.107.040 E- Mail: cuongnq.bnh@moj.gov.vn
2. Chi cục THADS Thành phố Từ Sơn
- Bà Nguyên Hoài Phương - Chi cục trưởng ĐT: 0942.708.702 E- Mail: phuongnh.bnh@moj.gov.vn
- Ông Đỗ Hùng Cường - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0947 859959
- Ông Ngô Đức Tuyên - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0914 990496
3. Chi cục THADS Huyện Tiên Du
- Ông Đào Đức Mạnh  - Chi cục Trưởng ĐT: 0943.550.977
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0982.584.677.
4. Chi cục THADS huyện Yên Phong
- Ông Lê Đăng Đào - Chi cục Trưởng ĐT: 0919583131
- Ông Nguyễn Tiến Lực - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0949191418
- Ông Nguyễn Công Diễn- Phó Chi cục trưởng ĐT: 0912785231
5. Chi cục THADS huyện Quế Võ
- Ông Cung Văn Tám - Chi cục Trưởng ĐT: 0914.284.918
- Ông Lê Nho Luận - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0913.260.298
- Ông Nguyễn Đại Nghĩa - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0838.931.977
6. Chi cục THADS huyện Thuận Thành
- Ông Nguyễn Thế Cung - Chi cục Trưởng ĐT: 02223.500.657
- Ông Nguyễn Khắc Lâm - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0978.783.368
7. Chi cục THADS huyện Gia Bình
- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chi cục Trưởng ĐT: 0904.589.573
- Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Chi cục trưởng ĐT: 
- Ông Đỗ Hải Huân - Phó Chi cục trưởng ĐT: 
8. Chi cục THADS huyện Lương Tài
- Ông Trần Gia Long - Chi cục Trưởng ĐT: 0986.267.990
- Nguyễn Tiến Trung - Phó Chi cục trưởng ĐT: 0919.593.419