Sign In

Chi cục THADS huyện Quế Võ Thông báo Lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên số 232 ngày 20/6/2022 (20/06/2022)

Một phần Quyền sử dụng thửa đất số 10, tờ bản đồ số 28, có diện tích 383,0 m2 và tài sản gắn liền trên đất tại thôn Thịnh cầu, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có vị trí tứ cận như sau:
- Phía Đông giáp thửa đất nhà ông Nguyễn Đăng Phúc dài 12,63m.
- Phía Tây giáp Giáp đường bê tông bờ mương dài 9,79m.
- Phía Nam dài 34,44m.
- Phía Bắc giáp giáp phần đất còn lại của thửa đất số 10, tờ bản đồ số 28 thuộc quyền sư dụng của ông Nguyễn Thế Mạc dài 34,12m. (thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất, nhưng thuộc diện được cấp Giấy CNQSD đất)

Chi cục THADS huyện Quế Võ Thông báo Lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên số 232 ngày 20/6/2022 (20/06/2022)

Một phần Quyền sử dụng thửa đất số 10, tờ bản đồ số 28, có diện tích 383,0 m2 và tài sản gắn liền trên đất tại thôn Thịnh cầu, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có vị trí tứ cận như sau:
- Phía Đông giáp thửa đất nhà ông Nguyễn Đăng Phúc dài 12,63m.
- Phía Tây giáp Giáp đường bê tông bờ mương dài 9,79m.
- Phía Nam dài 34,44m.
- Phía Bắc giáp giáp phần đất còn lại của thửa đất số 10, tờ bản đồ số 28 thuộc quyền sư dụng của ông Nguyễn Thế Mạc dài 34,12m. (thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất, nhưng thuộc diện được cấp Giấy CNQSD đất)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình (01/06/2022)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 157/TB - CCTHADS ngày 01/6/2022 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình (01/06/2022)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 157/TB - CCTHADS ngày 01/6/2022 

Chi cục THADS thành phố Từ Sơn (31/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Các tin đã đưa ngày: