Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 16/TB-CCTHADS ngày 05/01/2023 (06/01/2023)

1- Quyền sử dụng thửa đất số 183, tờ bản đồ số 26, diện tích 158,0m2 cùng các tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại: Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 823077, số vào Sổ cấp GCN số: HO 2245/QĐ/691, do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 31/5/2007 , cấp cho chủ sử dụng là ông Nguyễn Xuân Vinh
2- 01 dây chuyền sản xuất giấy của Công ty TNHH giấy Quang Vinh tại Hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng số 0001/2009/HĐTC ngày 06/01/2009 giữa Công ty TNHH giấy Quang Vinh và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, dây chuyền sản xuất giấy theo Hợp đồng kinh tế số 12C/11/08/HĐKT ngày 12/9/2008 giữa công ty TNHH giấy Quang Vinh và Xí nghiệp cơ khí Đức Phúc ( Chi tiết tài sản theo Biên bản kê biên ngày 04/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 08/TB-CCTHADS ngày 04/01/2023 (05/01/2023)

Các hạng mục công trình mà ông Hoàng Đình Hùng đã sửa chữa, lắp đặt bổ sung thêm vào tài sản gắn liền với thửa đất số 403, tờ bản đồ số 32, diện tích 108m2  tại Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Chi tiết tại biên bản kê biên ngày 03/01/2023).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 16/TB-CCTHADS ngày 05/01/2023 (05/01/2023)

1- Quyền sử dụng thửa đất số 183, tờ bản đồ số 26, diện tích 158,0m2 cùng các tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại: Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 823077, số vào Sổ cấp GCN số: HO 2245/QĐ/691, do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 31/5/2007 , cấp cho chủ sử dụng là ông Nguyễn Xuân Vinh
2- 01 dây chuyền sản xuất giấy của Công ty TNHH giấy Quang Vinh tại Hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng số 0001/2009/HĐTC ngày 06/01/2009 giữa Công ty TNHH giấy Quang Vinh và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, dây chuyền sản xuất giấy theo Hợp đồng kinh tế số 12C/11/08/HĐKT ngày 12/9/2008 giữa công ty TNHH giấy Quang Vinh và Xí nghiệp cơ khí Đức Phúc ( Chi tiết tài sản theo Biên bản kê biên ngày 04/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 09/TB-THADS ngày 05/01/2023 (05/01/2023)

Quyền sử dụng đất thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7, diện tích 156m2 ( nay là thửa đất số 186, tờ bản đồ số 40, diện tiuchs 144,9m2) tại Khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mang tên ông Nguyễn Văn Nam, bà Nghiêm Thị Vân

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 08/TB-CCTHADS ngày 04/01/2023 (04/01/2023)

Các hạng mục công trình mà ông Hoàng Đình Hùng đã sửa chữa, lắp đặt bổ sung thêm vào tài sản gắn liền với thửa đất số 403, tờ bản đồ số 32, diện tích 108m2  tại Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Chi tiết tại biên bản kê biên ngày 03/01/2023).

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 2015/TB-CCTHADS ngày 22/12/2022 (22/12/2022)

Thẩm đinh tài sản : Quyền sử dụng đất của thửa đất số 136, tờ bản đồ 54 ở Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1053/TB-CCTHADS ngày 15/12/2022 (16/12/2022)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại biên bản kê biên ngày 07/12/2022).
Các tin đã đưa ngày: