Sign In

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH QUÝ I/2020

05/03/2020

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH QUÝ I/2020
     Để khẩn trương triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2020, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Chiều ngày 18 tháng 02 năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính quý 1/2020 nhằm đánh giá kết quả công tác, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.
       Cục trưởng Nguyễn Văn Lộc
         phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
         Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2020 của Cục THADS tỉnh. Theo báo cáo quý I/2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và chủ động thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục THADS, kết quả trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt được như sau: Về việc đạt 37,85% (so với chỉ tiêu bình quân 4 tháng năm 2020 được giao là 26,66%, vượt 11,59%); Về tiền đạt 18,44% (so với chỉ tiêu bình quân 4 tháng năm 2020 được giao là 12,66%, vượt 5,78%). Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm.
         Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quý 1/2020, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
         1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã nêu, cũng như các nội dung nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên môn. Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định 3127/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và các chỉ đạo của Tổng cục; Đồng thời, bám sát kế hoạch công tác năm 2020 để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng tăng cường công tác lãnh đạo, phát huy tối đa nội lực, phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 
         2. Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc triển khai, thực hiện ngay các nội dung tham luận của các Phòng chuyên môn thộc Cục về những sai phạm phổ biến trong công tác. Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh ngay những thiếu sót (nếu có) tại đơn vị mình, đảm bảo không để xảy ra trong thời gian tới, phải giải quyết kịp thời những khiếu nại của dân, đảm bảo niềm tin trong nhân dân.
         3. Hiện nay, khiếu nại, tố cáo phát sinh nhiều, đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phải chỉ ra được nguyên nhân khiếu nại, tố cáo để chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế tối đa số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong thời gian tới.
Các Chi cục thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra của Cục, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, thực hiện việc tự kiểm tra và ban hành kết luận tự kiểm tra gửi về Cục kịp thời, đúng thời gian quy định.
         4. Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án xây dựng kế hoạch để tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ án trọng điểm, án có giá trị thi hành lớn (trên 10 tỷ đồng), án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án chủ động thu cho ngân sách Nhà nước, các vụ việc đã có ý chỉ đạo kiến của Ban chỉ đạo THADS, án lâu năm (trên 3 năm), án phức tạp, án tham nhũng kinh tế; Thường xuyên theo dõi, đồng thời xác định cụ thể các giải pháp để giải quyết hiệu quả đối với các loại án này, quyết tâm nâng cao tỷ lệ giải quyết án, nhất là về giá trị.
         - Phối hợp đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá đúng thời gian quy định. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc lựa chọn các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; Cần xem xét, đánh giá kỹ hồ sơ năng lực của các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trước khi lựa chọn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm hoặc bồi thường nhà nước.
         - Khi tác nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay về Cục để hướng dẫn kịp thời. Đối với khó khăn vướng mắc trong việc tách thửa, đề nghị các Chi cục có báo cáo cụ thể từng trường hợp, có sao gửi hồ sơ về Cục; báo cáo những trường hợp Cơ quan tài nguyên môi trường chậm cung cấp bản vẽ. Chấp hành viên không được xác định ranh đất mà phải do các bên liên ranh hoặc cơ quan có thẩm quyền về đất đai xác định.
         Phó Cục trưởng phụ trách nghiệp vụ phối hợp liên ngành để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên, nếu chưa giải quyết được xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án tỉnh để chỉ đạo kịp thời, không để án tồn đọng.
         Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tham mưu Lãnh đạo Cục trả lời các Chi cục kịp thời, đầy đủ, đúng quy trình các việc xin ý kiến nghiệp vụ; Tham mưu Lãnh đạo Cục báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường những trường hợp chậm có bản vẽ và các trường hợp vướng mắc khác.
         5. Các Trưởng phòng, Chi cục trưởng phải nâng cao vai trò lãnh đạo, tập trung theo dõi, nắm bắt sâu sát, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhất là việc chấp hành lề lối, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân và thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, kể cả các đồng chí được cử đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ trong việc chấp hành nội quy lớp học.
Đối với công tác quản lý tài sản là nhà đất phải rà soát chính xác, cụ thể và thực hiện ngay, có khó khăn, vướng mắc báo cáo Cục để chỉ đạo giải quyết.
         Việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến, các Chi cục phải triển khai thực hiện nghiêm túc, có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Cục để hướng dẫn, không để xảy ra thiếu sót.
Giao Văn phòng Cục hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tham mưu Lãnh đạo Cục phê duyệt kế hoạch công tác năm của các Đơn vị.
         6. Trong điều kiện chưa tuyển dụng đủ số biên chế được giao, năng lực không đồng đều, đề nghị các Chi cục cần có sự chia sẻ chung và thực hiện nghiêm việc phân công, giao nhiệm vụ trong nội bộ Lãnh đạo đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp nhằm phát huy trình độ năng lực và sở trường công tác của từng cá nhân để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị phải được tổng hợp, báo cáo ngay về Lãnh đạo Cục để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng phải đạo thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, nếu chậm tiến độ hoặc sai phạm Lãnh đạo phụ trách phải chịu trách nhiệm.
         Giao Phòng tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo Cục kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong các đơn vị trực thuộc và tham mưu thực  hiện luân chuyển cán bộ, công chức theo đúng quy định.
          


 
                      Nguyễn Quang Hòa
Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Dương

Các tin đã đưa ngày: