Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

01/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Ông Nguyễn Văn Triệu
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Ông Nguyễn Văn Hiền
- Ông Trần Văn Hòa
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
- Ông Nguyễn Văn Thông
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Trần Đăng Tú
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đỗ Thanh Bình
PHÓ PHÒNG
- Ông Nguyễn Quốc Lâm
3. PHÒNG NGHIỆP
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Bạch Long
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Vũ Thị Phượng
KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Ông Phạm Tiến Ngọc
11 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC