Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

01/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Ông Trần Văn Hòa
II. PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Ông Phạm Anh Ngọc
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Nguyễn Quốc Lâm
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Bùi Duy Hiến
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đỗ Thanh Bình
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hoàng Quý Báu
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Tuấn Anh
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Vũ Thị Phượng
11 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Nguyễn Thanh Phụng
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Lê Thanh Đồng
- Ông Trần Đăng Tú
2. CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỒNG PHÚ
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Huỳnh Trung Thành
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên
- Ông Nguyễn Đức Nhân
3. CHI CỤC THADS HUYỆN HỚN QUẢN
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
- Ông Nguyễn Tấn Dũng
4. CHI CỤC THADS HUYỆN CHƠN THÀNH
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Đỗ Văn Quân
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Đặng Văn Hiếu
- Ông Vũ Văn Hanh
5. CHI CỤC THADS THỊ XÃ BÌNH LONG
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Phạm Duy Thiện
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Nguyễn Thị Hương
6. CHI CỤC THADS THỊ XÃ PHƯỚC LONG
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Lê Xuân Trình
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Lê Việt Hùng
- Ông Phạm Hữu Tiệp
7. CHI CỤC THADS HUYỆN BÙ GIA MẬP
CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Võ Thị Thanh Nga
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Hoàng Văn Minh
- Bà Bùi Thị Lý
8. CHI CỤC THADS HUYỆN BÙ ĐỐP
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Hoàng Đức Sáu
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Lê Thị Hải
- Ông Lê Văn Thắng
9. CHI CỤC THADS HUYỆN BÙ ĐĂNG
CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông Trương Văn Cường
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Dương Đức Chinh
10. CHI CỤC THADS HUYỆN LỘC NINH
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Nguyễn Doanh Trà
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Trần Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Dư Hải
11. CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ RIỀNG
CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Kiều Thế Truyền
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Chu Thị Thu
- Ông Hoàng Văn Ngọc