Sign In

Cơ cấu Tổ chức Cục Thi hành dân sự tỉnh Bình Thuận

12/08/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN
- Ông Huỳnh Văn Hùng 
-Điện thoại: 02523502007
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN
- Ông Nguyễn Văn Bình
- Điện thoại: 
02523502009
- Ông Võ Duy Giáp
- Điện thoại: 02523502008
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lý Thành Trung
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông ..................................

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Thanh Miền
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ 
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Đức Minh.
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hồ Sỹ Thông.
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Linh Giang
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phan Văn Lại
- Bà Cao Thị Diệu Huyền
IV. 10 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
1. Chi cục THADS thành phố Phan Thiết
2. 
Chi cục THADS thị xã Lagi
3. Chi cục THADS huyện Tuy Phong
4. Chi cục THADS huyện Bắc Bình
5. Chi cục THADS huyện Đức Linh
6. Chi cục THADS huyện Tánh Linh
7. Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc
8. Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Nam
9. Chi cục THADS huyện Hàm Tân
10. Chi cục THADS huyện Phú Quý