Sign In

Cơ cấu Tổ chức Cục Thi hành dân sự tỉnh Bình Thuận

12/08/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN
- Ông Huỳnh Văn Hùng Phó cục trưởng phụ trách
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN
- Ông Nguyễn Văn Bình
- Ông Trần Nam
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Kim Yến .
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lý Thành Trung.

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Thị Thanh Miền
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ 
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Hồng Nga
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Bà Cao Thị Diệu Huyền.
- Ông Hồ Sỹ Thông.
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông ...............................
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Lữ Văn Quí
IV. 10 CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC
1. Chi cục THADS thành phố Phan Thiết
2. 
Chi cục THADS thị xã Lagi
3. Chi cục THADS huyện Tuy Phong
4. Chi cục THADS huyện Bắc Bình
5. Chi cục THADS huyện Đức Linh
6. Chi cục THADS huyện Tánh Linh
7. Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc
8. Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Nam
9. Chi cục THADS huyện Hàm Tân
10. Chi cục THADS huyện Phú Quý