Sign In

Hoạt động của các Chi cục

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

14/05/2020

       Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 07/10/2019 của Ban Thường...

Nghiên cứu trao đổi

Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

29/10/2020

Một số góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong...