Sign In

Hoạt động của Cục

Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022

04/05/2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-CTHADS ngày 25/3/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về tập huấn chuyên đề về công tác thi hành án dân sự năm 2022, ngày 29/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên...

Nghiên cứu trao đổi

Thông tư mới về tiếp công dân

23/11/2021

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân trước đây....