Sign In

Hoạt động của các Chi cục

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

14/05/2020

       Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 07/10/2019 của Ban Thường...