Sign In

Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022

Hoạt động của Cục

Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022

04/05/2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-CTHADS ngày 25/3/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về tập huấn chuyên đề về công tác thi hành án dân sự năm 2022, ngày 29/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên...

Thông tư mới về tiếp công dân

23/11/2021

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân trước đây....