Sign In

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

29/10/2020

Một số góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong...