Sign In

THÀNH UỶ CẦN THƠ BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

17/06/2016

Ngày 06/6/2016, Thành uỷ Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
        Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy các mặt kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thực hiện tốt một số nội dung:
       1- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác thi hành án dân sự, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân sự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương.
       2- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Thi hành án dân sự. Đặc biệt quan tâm tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan có liên quan như Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tư pháp thành phố,… trong công tác thi hành án dân sự. Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, trực tiếp là Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp trong công tác thi hành án dân sự; tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất. Các cơ quan thi hành án dân sự cần coi trọng biện pháp giáo dục thuyết phục, tự nguyện thi hành án của các tổ chức, công dân; kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những đối tượng chây ì, trốn tránh, chống đối việc thi hành án; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.
           3- Các cấp uỷ đảng quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao; kiên quyết thay thế những cán bộ, Chấp hành viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng Chấp hành viên có đủ năng lực, trình độ và đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Cục Thi hành án dân sự xây dựng phương án luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý của Cục và các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc trên cơ sở kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý của Tổng Cục Thi hành án dân sự, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp.
           4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thi hành án dân sự chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của Ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức và cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          5- Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tổ chức giám sát việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, thông tin đến cơ quan chức năng các vụ, việc thi hành án dân sự có dư luận xã hội quan tâm, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện xử lý những sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự.
           6-Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về pháp luật Thi hành án dân sự, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cho người dân hiểu rõ về công tác thi hành án dân sự, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự khi tham gia các quan hệ liên quan.
           7- Các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, nhà công vụ, bố trí mặt bằng cho cơ quan thi hành án dân sự sớm xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ cho yêu cầu công tác.
Ban Thường vụ Thành uỷ giao cho Ban Nội chính Thành uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ phải báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành uỷ./.


Theo Đỗ Quang Trí-CVP

Các tin đã đưa ngày: