Sign In

THÀNH UỶ CẦN THƠ BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (17/06/2016)

Ngày 06/6/2016, Thành uỷ Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Các tin đã đưa ngày: