Sign In

Thông tư 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (05/10/2020)

Ngày 14/8/2020 Bộ Tài chính có Thông tư số 78/2020/TT-BTC  Hướng dẫn Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố đăng tãi toàn văn Thông tư nói trên để các đơn vị biết và thực hiện

Nhân kỷ niệm 74 năm “Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự” (ngày 19/7/1946 - 19/7/2020) (14/07/2020)

          Ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự”. Nhằm mục tiêu “đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Từ đó đến nay Ngành thi hành án dân sự (THADS) trong cả nước có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, trong đó có vai trò quan trọng của Ngành THADS TP Cần Thơ, nhiều năm qua, Ngành THADS TP Cần Thơ đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thực thi, thu hồi tiền, tài sản cho nhiều cá nhân, tổ chức và ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn TP. 

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Bí mật nhà nước (23/03/2020)

Ngày 28/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Bí mật nhà nước. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ. Quy định bao gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 

CẦN TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ (17/03/2020)

              Văn hóa chính là nền tảng cực kỳ quan trọng của đời sống tinh thần trong xã hội, đặc biệt trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và càng có ý nghĩa hơn trong thời đại công nghiệp mới, ở đó gọi là văn hóa công sở, văn hóa công sở rất cần được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước nghiên cứu và áp dụng nhằm góp phần làm cho cuộc sống tốt hơn, hoạt động công vụ được hiệu quả hơn.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư (13/03/2020)

Ngày 05/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư, Nghị định gồm 7 Chương, 38 Điều và 6 phụ lục kèm theo. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2019/TT-BTP NGÀY 21/11/2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH (08/03/2020)

             Hoạt động thống kê trong thi hành án dân sự, hành chính là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công tác quản lý, điều hành. Kết quả thống kê còn là nguồn dữ liệu cơ bản để tổng hợp, phản ánh kết quả hoạt động tổ chức thi hành án dân sự[1], theo dõi thi hành án hành chính đối với  các cơ quan THADS các cấp. Thông tư số 06/2019/TT-BTP được ban hành là một bước hoàn thiện thể chế hóa về chế độ báo cáo thống kê về THADS, theo dõi thi hành án hành chính.  
[1] viết tắt là THADS.

Quy chế phối hợp giữa Cục THADS và Sở Tài nguyên Môi trường trong công tác THADS (23/12/2019)

Ngày 25/10/2019, Cục THADS thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường trong công tác THADS
Các tin đã đưa ngày: