Sign In

Thông báo V/v Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thông thông tin Bộ Tư pháp

22/09/2023

Thực hiện Công văn số 631/CNTT-HT&ATTT ngày 14/9/2023 của Cục Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng, quản lý tài khoản các hệ thông thông tin Bộ Tư pháp;
Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho người dùng trong việc sử dụng các tài khoản đã được cấp để đăng nhập các hệ thống thông tin của Bộ, ngành, người dùng chú trọng thực hiện một số nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm Quyết định số 45/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tư pháp; Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn của các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin. 
- Khi sử dụng tài khoản để đăng nhập các hệ thống thông tin của Bộ, ngành phải thực hiện trên các thiết bị an toàn, an ninh thông tin mạng để tránh bị đánh cắp tài khoản sử dụng. 
- Định kỳ thay đổi mật khẩu tài khoản sử dụng.
Các tin đã đưa ngày: