Sign In

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

14/07/2021

 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH CAO BẰNG
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ CAO BẰNG
 
 
 

Số:         /TB-CCTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

         
 
TP. Cao Bằng, ngày 14 tháng 7 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 
 
 

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 09/2020/KDTM-ST ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 65/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 218/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 2106228/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 06/7/2021 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam;
Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản số 603/TB-CTHADS ngày 07/7/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.
- Địa chỉ : Số nhà 167 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 02063.853.136
  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Thửa đất số 235a, tờ bản đồ số 07, có diện tích 71,5m2 tại địa chỉ tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY686642 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng cấp ngày 09/9/2015, số vào sổ cấp GCN: CS00209 mang tên ông Lý Văn Hùng và bà Triệu Thu Trang.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà được xây dựng từ năm 2015 gồm 01 tầng + 01 tum, loại nhà xây kiên cố, kết cấu nhà khung chịu lực, móng bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ, sàn bê tông cốt thép, vì kèo thép hình, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, sơn trần, tường, dây điện nổi, mái lợp tôn.
- Địa chỉ: Tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Giá khởi điểm: 893.939.000(Tám trăm chín mươi ba triệu chín trăm ba mươi chín nghìn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 19/7/2021 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng. Địa chỉ : Số nhà 167 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết liên hệ nộp hồ sơ đăng ký./.  
 
Nơi nhận:      
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Cao Bằng;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS;
- Cổng thông tin Quốc gia về bán đấu giá tài sản ;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Phan Anh Trung
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: