Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng Thông báo bán đâu giá tài sản (2021)

30/07/2021

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH CAO BẰNG
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ CAO BẰNG
 
 
 
 
Số:          /TB-CCTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

         
 
TP. Cao Bằng, ngày 30 tháng 7 năm 2021
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 
Căn cứ Bản án, Quyết định số 09/2020/KDTM-ST ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 65/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 218/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 2106228/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 06/7/2021 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 1707/2021/TBĐG-SV ngày 28/7/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt,
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thông báo về việc bán đấu giá tài sản sau:
1. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:
- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 235a, tờ bản đồ số 07, thửa đất có diện tích 71,5 m2 tại địa chỉ: tổ 02 (tổ 03 cũ), phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 686642, số vào sổ cấp GCN: CS00209 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng cấp ngày 09/09/2015 mang tên Lý Văn Hùng và Triệu Thu Trang. Hiện trạng tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 01 tầng + 01 tum, loại nhà xây kiên cố, kết cấu nhà khung chịu lực, móng bê tông cốt thép, xây tường gach chỉ, sàn bê tông cốt thép. (Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 18/06/2021 của Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Chứng thư thẩm định giá số 2106228/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 06/07/2021 của Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam).
- Giá khởi điểm: 893.939.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi ba triệu, chín trăm ba mươi chín ngàn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác.
- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá theo quy định:
a) Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng một hồ sơ)
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 30/07/2021 đến hết ngày 24/08/2021.
- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt và Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt tại Cao Bằng. 
b) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc gồm ngày 24/08/2021, ngày 25/08/2021 và ngày 26/08/2021.
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt theo hướng dẫn trong Quy chế cuộc đấu giá.
c) Thời gian, cách thức nộp phiếu trả giá:
- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc gồm ngày 24/08/2021, ngày 25/08/2021 và ngày 26/08/2021.
- Cách thức nộp phiếu trả giá: Sau khi đã nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo hướng dẫn tại Quy chế tổ chức đấu giá.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 24/08/2021.
- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 235a, tờ bản đồ số 07, tại địa chỉ: tổ 02 (tổ 03 cũ), phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: 14h00 ngày 27/08/2021.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt tại Cao Bằng. Địa chỉ: Số 21 tổ 22, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Lưu ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá; có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (theo khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014).
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thông báo để các đương sự, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản trên liên hệ và mua, nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, địa chỉ: Số 1 lô B11C khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt tại Cao Bằng, địa chỉ: Số 21 tổ 22, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hotline: 0246.6505360.
 
Nơi nhận:      
- Các đương sự;
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Cao Bằng;
- UBND phường Duyệt Trung;
- VKSND thành phố Cao Bằng;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Phan Anh Trung
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: