Sign In

THÔNG BÁO V/v tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ Hợp đồng bảo vệ, lái xe, tạp vụ tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

22/03/2024

Thực hiện Công văn số 218/TCTHADS-TCCB ngày 14/3/2024 của Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Để triển khai việc ký kết hợp đồng lao động được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng thông báo tìm kiếm dịch vụ cung cấp hợp đồng lao động đối với Bảo vệ, lái xe, tạp vụ tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng với nội dung và tiêu chí cụ thể như sau:
1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan. Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
2. Trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ phải ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng (đây là tiêu chí tìm kiếm lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ) bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng. Trường hợp nếu người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì mới thực hiện ký kết với cá nhân khác.
3. Các đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện và đăng ký cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng liên hệ đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 10/4/2024.
 
Nơi nhận:                                                      
- Vụ TCCB-Tổng cục THADS (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS (để đăng tải);
- Báo Cao Bằng (để đăng tải);
- Báo pháp luật Việt Nam (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB.                                                               
 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG
 
 
 
 
 
               
Các tin đã đưa ngày: