Sign In

Khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

14/06/2016

Khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Sáng 14/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại 16 điểm cầu trên toàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 2.863 đại biểu ở các điểm cầu trên toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy
 
Một điểm mới trong học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đồng thời cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là tất cả đại biểu tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đều phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của ngành, đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII.

Đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, do đó trong quá trình học tập, nghiên cứu các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình phụ trách sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại 16 điểm cầu trực tuyến trên toàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/6/2016.          

Các tin đã đưa ngày: