Sign In

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC HUYỆN ĐỢT 2

01/09/2015

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH.BCĐ ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh về việc kiểm tra hoạt động của Ban chi đạo Thi hành án dân sự cấp huyện trong việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp thi hành án dân sự năm 2015.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo) thông báo lịch kiểm tra hoạt động của Ban chi đạo Thi hành án dân sự cấp huyện như sau:
1. Ban chi đạo Thi hành án dân sự huyện Tân Phú
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 ngày 08/9/2015.
- Địa điểm: trụ sở UBND huyện Tân Phú.
2. Ban chi đạo Thi hành án dân sự huyện Định Quán
- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 08/9/2015.
- Địa điểm: trụ sở UBND huyện Định Quán.
3. Ban chi đạo Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 ngày 09/9/2015.
- Địa điểm: trụ sở UBND huyện Xuân Lộc.
4. Ban chi đạo Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/9/2015.
- Địa điểm: trụ sở UBND huyện Cẩm Mỹ.
5. Ban chi đạo Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh
- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 10/9/2015.
- Địa điểm: trụ sở UBND thị xã Long Khánh.
 
Thành phần tham dự, nội dung kiểm tra: theo Kế hoạch số 121/KH.BCĐ ngày 31/7/2015 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.
Đề nghị Ban chi đạo Thi hành án dân sự các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh xây dựng báo cáo, mời thành phần tham dự ở huyện, bố trí phòng họp và các phương tiện cần thiết để buổi làm việc đạt kết quả.
Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tại các địa phương được kiểm tra có trách nhiệm tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch và chuẩn bị tài liệu phục vụ việc kiểm tra.
Kính mời các thành viên Đoàn kiểm tra tỉnh tập trung tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh vào lúc 05 giờ 30 của ngày kiểm tra (có xe đưa đón).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo lịch kiểm tra để các thành viên, các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.
Các tin đã đưa ngày: