Sign In

Một số kết quả đạt được trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương

13/01/2023

Trong những năm qua lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện luôn quan tâm đến công tác cán bộ như công tác tuyển dụng, đánh giá công chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động.... Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng.
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị quy định về công tác quy hoạch; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 36-KH/BCSĐ ngày 26/4/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026  và Kế hoạch số 1415/KH-TCTHADS ngày 16/5/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Hệ thống THADS giai đoạn 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý qua các nhiệm kỳ; thực hiện quy trình các bước quy hoạch đúng theo hướng dẫn. Số lượng cán bộ được quy hoạch cơ bản đảm bảo hệ số. Chất lượng cán bộ được quy hoạch được nâng lên, tỷ lệ cán bộ được quy hoạch có trình độ đại học, trên đại bọc, trình độ lý luận chính trị, cán bộ nữ, cán bộ trẻ tăng lên. Kết quả cụ thể như sau:
Thứ nhất, Tổng cục trưởng đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2026-2031 đối với 25 lượt nhân sự và rà soát, bổ sung đối với 35 lượt nhân sự.
Thứ hai, Cục trưởng đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2026-2031 đối với 18 lượt nhân sự và rà soát, bổ sung đối với 49 lượt nhân sự. Đồng thời, ra quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Cục giai đoạn 2026-2031 gồm 14 lượt nhân sự và giai đoạn 2021-2026 đối với 20 lượt nhân sự.
Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện các quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương giai đoạn 2026 -2031 gồm 12 lượt nhân sự và giai đoạn 2021-2026 đối với 12 lượt nhân sự.
Từ kết quả trên cho thấy công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương thời gian qua đã có bước chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động, được các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu xác định công tác quy hoạch cán bộ là một khâu trọng yếu của công tác cán bộ, do đó đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ; bám sát các quan điểm, nguyên tắc và phương châm quy hoạch, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ dự nguồn khá dồi dào, có chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng bị động, hụt hẫng trong công tác cán bộ, phục vụ kịp thời công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của các đơn vị.

                                                                                                                                        KIM TUÂN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: