Sign In

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (20/03/2020)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020. Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Hải Dương đăng toàn văn Nghị định 33/2020/NĐ-CP để các cơ quan THADS, công chức làm công tác THADS trong tỉnh nghiên cứu thực hiện.

Nghị định số 30-NĐ/CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (11/03/2020)

Tổ Biên tập trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trân trọng đăng toàn văn Nghị định số 30-NĐ/CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, để các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nghiên cứu thực hiện.

Thay đổi tỷ lệ trích nộp NSNN tiền thu phí thi hành án dân sự (22/11/2019)

Ngày 24/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019.

Phân biệt tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá tài sản và tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản (26/08/2019)

Thực tiễn hiện nay, các cơ quan tư pháp tại nhiều địa phương chưa có cách hiểu thống nhất về tranh chấp "hủy kết quả bán đấu giá tài sản" và tranh chấp "về kết quả bán đấu giá tài sản". Bài viết nêu căn cứ phân biệt giữa hai loại tranh chấp trên về phạm trù ngữ nghĩa, phạm vi điều chỉnh, căn cứ pháp luật trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (13/06/2018)

Thống kê Thi hành án dân sự (THADS)  có vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh kết quả công tác THADS, góp phần giúp cho các Chấp hành viên, Cơ quan THADS, Cơ quan quản lý THADS cũng như Cơ quan, tổ chức và cá nhân hữu quan kịp thời đánh giá, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác THADS.
Các tin đã đưa ngày: