Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

01/07/2015

Họ tên Chức vụ Điện thoại cơ quan
(02433.560.224)
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Lê Xuân Hồng Cục trưởng Máy lẻ: 100
Chu Quang Tiến Phó Cục trưởng Máy lẻ: 463
Trần Quốc Thái Phó Cục trưởng Máy lẻ: 212
Vũ Hồng Dương Phó Cục trưởng Máy lẻ: 305
Văn Phòng
Lý Văn Trung Chánh Văn phòng Máy lẻ: 214
Nguyễn Ngọc Ánh Phó Chánh Văn phòng Máy lẻ: 462
Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án
Đặng Văn Đoàn Trưởng phòng  Máy lẻ: 307
Trịnh Cao Sơn Phó Trưởng phòng Máy lẻ: 313
Nguyễn Kiều Nhung Phó Trưởng phòng Máy lẻ: 309
Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại & Tố cáo
Nguyễn Bích Hạnh Trưởng phòng  Máy lẻ: 208
Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng Máy lẻ: 201
Nguyễn Thu Nga Phó Trưởng phòng Máy lẻ: 206
Phòng Tổ chức cán bộ
Lê Quang Chuyển Trưởng phòng  Máy lẻ: 311
Nguyễn Thị Hậu Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 314
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Hương Giang Trưởng phòng  Máy lẻ: 102
Lê Thị Hồng Tuyết Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 106
Phạm Viết Hoàng Phó Trưởng phòng  Máy lẻ: 103