Sign In

Kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/07/2015

             Thực hiện Công văn số 2336/VP-NC ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại công văn số 945-CV/TU ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội.
              Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội). Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đăng tải toàn văn Kế hoạch trên.
Nguyễn Thị Hậu

Các tin đã đưa ngày: