Sign In

Dự thảo Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016

21/01/2016

* Đề nghị cán bộ công chức trong toàn tỉnh nghiên cứu các tài liệu đính kèm theo, chuẩn bị các nội dung tham gia góp ý trong Hội nghị CBCC năm 2016.
Các tin đã đưa ngày: