Sign In

Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề dối với công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn (04/01/2018)

Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề dối với công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Thông báo lịch tiếp công dân lạnh đạo cục THADS tỉnh Lạng Sơn (02/10/2017)

Sáng từ 7h30 đến 11h30
Chiều từ 13h30 đến 17h30
Các tin đã đưa ngày: