Sign In

Giấy triệu tập Hội nghị giao ban công tác THADS Quý II và SK công tác THADS 6 tháng đầu năm 2018

09/04/2018

 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH LẠNG SƠN
 
 
 
 

Số:     /GTT-CTHADS
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Lạng sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2018
 
                                                     
GIẤY TRIỆU TẬP
Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự Quý II và Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018
 

          Thực kế hoạch số 251/KH-CTHADS ngày 28/3/2018 của Cục Thi hành án dân sự về  tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự Quý II và Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn triệu tập các thành phần tham dự Hội nghị giao ban Quý II và Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:
 
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Cục;
- Trưởng các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, thống kê, tổng hợp, kế toán thuộc Cục THADS;
- Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố; phó Chi Cục trưởng Thành Phố, Cao Lộc, Chi Lăng.
2. Thời gian, địa điểm:
- Hội trường tầng 3 Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;
- Thời gian khai mạc hồi 08h00, ngày 11 tháng 4 năm 2018;
3. Kinh phí:
- Kinh phí tham dự Hội nghị do các đơn vị thanh toán theo chế độ hiện hành.
4. Một số lưu ý:
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục THADS chuẩn nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ khác theo bảng phân công ban hành kèm theo kế số 251/KH-CTHADS ngày 28/3/2018 của Cục Thi hành án dân sự; phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức Hội nghị khi có đề xuất, yêu cầu;
- Các thành phần tham gia Hội nghị mặc trang phục ngành xuân hè./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Trang TTĐT;
- Lưu VT, VP.
 
CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Phạm Văn Dũng
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: