Sign In

Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

31/10/2022

TRÍCH YẾU: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

SỐ HIỆU: 12-KL/TW

LOẠI VĂN BẢN: Kết luận

LĨNH VỰC: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

NGÀY BAN HÀNH: 06/04/2022

NGÀY HIỆU LỰC: 06/04/2022

CƠ QUAN BH: Bộ Chính trị

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: