Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành thông báo triển khai Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg và các Thông tư quy định về vị trí việc làm

31/08/2023

Ngày 02/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) trực thuộc Bộ Tư pháp (gọi tắt là Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg); ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Thông tư số 12/2022/TT-BNV) và ngày 29/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp (gọi tắt là Thông tư số 02/2023/TT-BTP)
Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các Quyết định, Thông tư nêu trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg báo cáo Tổng Cục trưởng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và tổ chức thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục THADS quy định tại Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện theo quy định trong thời gian kiện toàn, ban hành Quyết định mới quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị. Giao Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện nhiệm vụ “Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính”.
3. Rà soát lại việc đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực đối với những công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành THADS, công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành hành chính để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại các Thông tư nêu trên.
(đính kèm thông báo số 3189/TCTHADS-TCCB ngày 29/8/2023 và Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: