Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

01/09/2018

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI
  Ông: 
Lê Anh Tuấn
II. PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI
  1. Ông: Nguyễn Quốc Lâm 
  2. Ông: Nguyễn Huy Đàm
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
    CHÁNH VĂN PHÒNG
    Bà: Phạm Thị Thiên Hương
    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
    Bà: Vũ Ngọc Phương
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
    TRƯỞNG PHÒNG
    Bà: Nguyễn Thị Tuyết
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ, TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
   - TRƯỞNG PHÒNG
    Ông: Lục Xuân Diu
   - PHÓ PHÒNG
    1. Bà: Chu Thị Thúy Hằng
    2. Ông: Vũ Trường Trinh
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
    - TRƯỞNG PHÒNG
    Bà: Tạ Thị Lan Anh
   - PHÓ PHÒNG
    Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu