Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

01/08/2020

I. QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI
  Ông: Đỗ Ngọc Ba
II. PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI
  1. Ông:
Nguyễn Huy Đàm
  2. Ông: Vũ Trường Trinh
  III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
    CHÁNH VĂN PHÒNG
    Ông: Đỗ Anh Tuấn
    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
    Bà: Nguyễn Thị Tuyết
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
    TRƯỞNG PHÒNG
    Bà: Tạ Thị Lan Anh
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
   - TRƯỞNG PHÒNG
   - PHÓ PHÒNG
    1. Ông: Mai Xuân Hòa
4. PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
    - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
    Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu