Sign In

Cơ cấu tổ chức các cơ quan THADS tỉnh Nam Định

20/02/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định
- Địa chỉ: Số 120 Nguyễn Đức Thuận - phường Thống Nhất - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Số điện thoại/fax: 02283649981
- Email: namdinh@moj.gov.vn

- Web: thads.moj.gov.vn/namdinh

I. CỤC TRƯỞNG
- Ông Nguyễn Minh Đức
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Ông Đinh Thanh Sơn
- Ông Lê Chí Linh
- Ông Trần Việt Cường
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
- Ông Trần Việt Trung
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Trịnh Quang Đại
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà 
Đỗ Thị Quỳnh Hương
CÁC PHÓ PHÒNG
- Bà Phạm Thị Bích Phương
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đỗ Tương Thống
CÁC PHÓ PHÒNG
- Bà Trần Thị Vân
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Mai Văn Vụ
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Nguyễn Quốc Việt
- Bà Trần Thị Lan
IV. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH:
- Địa chỉ: 1 Đào Duy Từ - phường Thống Nhất - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283647158                Email: tpnamdinh.ndh@moj.gov.vn
2. CHI CỤC THADS HUYỆN MỸ LỘC:
- Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax: 02283810767
                Email: myloc.ndh@moj.gov.vn
3. CHI CỤC THADS HUYỆN VỤ BẢN:
- Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283820081
                Email: vuban.ndh@moj.gov.vn
4. CHI CỤC THADS HUYỆN Ý YÊN:
- Địa chỉ: Thị trấn Lâm - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283823123
                Email: yyen.ndh@moj.gov.vn
5. CHI CỤC THADS HUYỆN NAM TRỰC:
- Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283913567
                Email: namtruc.ndh@moj.gov.vn
6. CHI CỤC THADS HUYỆN TRỰC NINH:
- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - huyên Trực Ninh - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax :02283881218
                Email: trucninh.ndh@moj.gov.vn
7. CHI CỤC THADS HUYỆN XUÂN TRƯỜNG:
- Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283886940
                Email: xuantruong.ndh@moj.gov.vn
8. CHI CỤC THADS HUYỆN HẢI HẬU:
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Định - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283877236
                Email: haihau.ndh@moj.gov.vn
9. CHI CỤC THADS HUYỆN GIAO THỦY:
- Địa chỉ: Thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283895114
                Email: giaothuy.ndh@moj.gov.vn
10. CHI CỤC THADS HUYỆN TRỰC NINH:
- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - huyên Trực Ninh - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 02283881218
                Email: trucninh.ndh@moj.gov.vn