Sign In

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định kiện toàn lãnh đạo cấp phòng

16/05/2022

Sáng ngày 09/5/202, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng đã trao các Quyết định về việc điều động,...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021

31/12/2021

Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm,...